Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радостина Божидарова Захариева, Факултет по класически и нови филологии

Франкофонски център, Ректорат на СУ „ Свети Климент Охридски“, северно крило, 4-ти етаж. (срещу паричен салон)

Защита на дисертационния труд на ас. Радостина Божидарова Захариева, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – френски език, румънски език), на тема: „Познанието за лъжата, отразено в езика (изследване върху идиоматиката на френския, българския и румънския език)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Василка Иванова Алексова

 

Рецензии:

Становища: