Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламена Красимирова Цветанова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на докторант Пламена Красимирова Цветанова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Консултативна психология). Тема на дисертацията: "ВЪЗПРИЯТИЕТО НА РЕАЛНОСТТА КАТО ИНДИКАТОР ЗА СТИЛ НА ПРИВЪРЗАНОСТ ПРИ СОФТУЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ".

Председател на научното жури: доц. д-р Даниел Людмилов Петров

Автореферат

Рецензии:

Становища: