Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламен Радков Гечев, Философски факултет

Ректорат, Ново крило, ІІІ етаж, Нова конферентна зала

Публична защита на Пламен Радков Гечев, редовен докторант към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“(Теория и история на културата. Теория на религиите), отчислен с право на защита, на дисертация със заглавие “ От cura animarum към психотерапия. Мистичния опит на православието и католицизма IV-XVIIIвек и неговия принос за изследването на духовното несъзнавано ”.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Владимир Николаев Градев

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 02.05.2019 г. в 15.11 ч.