Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Анастасова Параловска, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Оперното изкуство и неговият имидж в контекста на популярната култура” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Изграждане на имидж), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Милко Петров

Председател на научното жури: проф. д-р Чавдар Христов
Автореферат
Рецензии:
проф. д-р Чавдар Христов
доц. д-р Стела Ангова
Становища:
проф. дфн Милко Петров
доц. д-р Момчил Георгиев
доц. д-р Цветан Кулевски