Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николина Рангелова Николова, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Николина Рангелова Николова на тема: Раннонеолитните ровове в долината на река Марица”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Стара история – Праистория. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Красимир Лещаков..

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева Георгиева

 

Автореферат

Рецензии

Становища