Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николета Димитрова Бочева, Департамент по спорт

Публичното обсъждане на дисертационен труд на тема: Модел за повишаване на физическата годност на студентите със средствата на кръговата тренировка по направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - Фитнес дисциплини) ще се проведе на адрес: https://meet.google.com/rzp-mfzk-pbn?pli=1

Председател на научно жури: проф. Анжелина Георгиева Янева, д-р

Научен ръководител: доц. Михаил Ивайлов Кончев, д-р - НСА "В. Левски"

Автореферат

Рецензии:

проф. Боряна Георгиева Туманова, д-р

проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Становища:

проф. Анжелина Георгиева Янева, дн

доц. Ирина Димитрова Петкова - Нешева, д-р

доц. Мая Борисова Чипева, д-р