Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Младенов Бонев - Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала № 63

Публична защита на докторант НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ БОНЕВ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология). Тема на дисертацията: „РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПРИВЪРЗАНОСТТА И ОБРАЗ ЗА СОБСТВЕНОТО ТЯЛО“.

 

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Румяна Крумова – Пешева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: