Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Никола Корчагин Неделчев, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Никола Корчагин Неделчев, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия /Философия на науката/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Употреби на понятието за информация в биологическите дисциплини. Концептуален анализ”.

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анета Георгиева Карагеоргиева

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: