Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Никофор Стефанов Аврамов, Философски факултет

Зала № 2, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Дельозовият Лайбниц в контекста на музиката” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Философия на Новото време – XVII-XVIII век). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Васил Бранимиров Видински

Рецензии:

Становища: