Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Невена Николаева Христова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Невена Николаева Христова, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”
Тема на дисертацията: Arts and Artificial Intelligence” („Изкуства и изкуствен интелект”)

Научен ръководител: проф. д-р Веселин Христов Дафов.

Председател на научното жури: доц. д-р Васил Бранимиров Видински

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 13.06.2019 г. в 15.30 ч.