Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Надежда Стефанова Станимирова, Факултет по класически и нови филологии

Първа заседателна зала - Ректорат на СУ„Св. Климент Охридски“

Защита на дисертационния труд на редовната докторантка Надежда Стефанова Станимирова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на скандинавските литератури – Норвежка литература) на тема: Между традицията и бунта. Концепции за женска идентичност в творчеството на норвежките писателки от края на ХIХ век и първата половина на ХХ век.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Светлана Стефанова Арнаудова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в Катедрата по германистика и скандинавистика, каб. 171, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на ФКНФ и Университета.