Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Надежда Иванова Митева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Цифровата ефирна телевизия в условията на хибридизация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизия), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Лилия Райчева
Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова
Автореферат
Рецензии:
проф. д-р Теодора Петрова
проф. д-р Петко Тодоров
Становища:
проф. дсн Добринка Пейчева
проф. д.н. Руси Маринов
проф. д-р Лилия Райчева