Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Момчил Стефанов Неков, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 300

Защита на дисертационния труд на Момчил Стефанов Неков за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Съвеменна българска политика). Тема на дисертационния труд „Организационно развитие и вътрешнопартийна демокрация в основните политически партии в България от 1989 – 2014 година“.

Председател на научното жури: доц. д-р Румяна Петрова Коларова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

Публикувано на 28.06.2019 г. в 11:25 ч.