Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Момчил Емилов Станишев, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на докторант Момчил Емилов Станишев за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, икономическа и организационна психология). Тема на дисертацията: "ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ".

Председател на научното жури: проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков

Автореферат

Рецензии:

Становища: