Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирела Алхасани (Дубали), Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат на СУ

Публична защита на Мирела Алхасани (Дубали), докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по английски език) с дисертационен труд на тема: Развитие от общи към специализирани програми по английски език за напреднали“ (Development of English programs from general to specific purposes for advanced learners).

 

Председател на научното жури:

проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дфн Димитър Веселинов Димитров

проф. дфн Васил Господинов Райнов

 

Становища:

Проф. дпн Тодор Крумов Шопов

Проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова

Проф. д-р Сеня Петрова Терзиева-Желязкова