Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милена Стоянова Плугарова - Райчева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертацията на МИЛЕНА СТОЯНОВА ПЛУГАРОВА - РАЙЧЕВА за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия културата, правото, политиката и икономиката (Философия на образованието)

 

ТЕМА: " Развитие на преносими компетентности чрез обучението по философия в училище "

 

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Дафов

Рецензии

Становища