Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Меги Николаева Попова, Философски факултет

63 зала, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Контекст и нормативност в критическата теория на Макс Хоркхаймер и Теодор В. Адорно" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Съвременна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Стилиян Йотов Йотов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: