Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Емилов Мишев, Исторически факултет

Защитата ще се проведе в присъствена форма, в ауд. 41А

Публична защита на дисертацията на Мартин Емилов Мишев на тема: „Тракийската конница (V – третата четвърт на ІV в. пр. Хр.)“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“; Професионално направление 2.2. История и Археология/ Археология/ Класическа археология/. Редовен докторант отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. дин Костадин Рабаджиев.

Председател на научното жури: доц. д-р Юлия Милчева Цветкова

 

Автореферат

Рецензии

Становища