Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марияна Стефанова Косева, Факултет по педагогика

Зала 2, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Марияна Стефанова Косева на тема „Авторитетът в образованието“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Бончо Господинов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: