Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Мариус Чубриева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Мария Мариус Чубриева, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето) с дисертационен труд на тема: "Ефекти на кибертормоза върху психичното здраве".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 14.03.2019 г. в 10.35 ч.