Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Костадинова Спасова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Детските предавания в Българското радио (1931-1951)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Радиоформати и програмиране), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Мануела Манлихерова

Председател на научното жури: проф. дсн Снежана Попова

Автореферат

Рецензии:
проф. дсн Снежана Попова
проф. дизк Елисавета Вълчинова-Чендова

Становища:

доц. д-р Мануела Манлихерова

проф. д-р Анда Палиева
доц. д-р Стела Ангова