Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марина Божидарова Полякова, Факултет по класически и нови филологии

247 ауд. на СУ, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Марина Божидарова Полякова на тема „Surrealist Imagery in Toni Morrison’s Novels” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите от Европа, Америка, Азия и Австралия (Съвременна американска литература).

Председател на Научното жури: доц. д-р Александра Главанакова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: