Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Макисмилияна Иванова Базан, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Защита на докторска дисертация на Макисмилияна Иванова Базан, редовен докторант, на тема „Образование за устойчиво развитие чрез методи за активно учене в началните класове“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание – Околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове).

Председател на научното жури: проф. дн Любен Владимиров Витанов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: