Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Людмила Кирилова Илиева, Факултет по класически и нови филологии

2 зала – Център за източни езици и култури (ЦИЕК)

Защита на дисертационния труд на Людмила Кирилова Илиева на тема: „Отражение на Шинто и будизма в пиесите на сценичното изкуство НО“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Японска литература и култура).

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Гергана Руменова Петкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Японистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Тодор Александров" 79. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 3 юли 2019 г. от 9.00 часа в 2 зала на Центъра за източни езици и култури, бул. „Тодор Александров“ № 79.