Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомил Любомилов Иванов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Ролята на лобизма като инструмент на публичната комуникация за защита на интересите на малкия бизнес в България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Светослава Ковачева

проф. дсн Добринка Пейчева

Становища:

проф. д-р Николай Михайлов

проф. д-р Здравко Райков

доц. д-р Мила Серафимова