Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Лилия Иванова Еленкова, Философски факултет

зала Яйцето, блок 4, Философски факултет

Публична защита на редовен докторант ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация).

Тема на дисертацията: „РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА“

Председател на научното жури проф. дпн Милена Христова Стефанова

Рецензенти:

Становища: