Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ли Ха Ян, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, зала 402

Публична защита на редовен докторант Ли Ха Ян по професионално направление 3.3 Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност). Тема на дисертацията: „Политика на многоезичие и мултикултурализъм в Европа: сравнение с Корея “

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Викторов Федотов

Автореферат

Рецензии:

Становища: