Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Красимиров Атанасов, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Калоян Красимиров Атанасов, задочен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология – Социална психология (Психология на религиите) с дисертационен труд на тема: "Религиозни основания на насилието".

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Георгиев Димитров

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 14.02.2019 в 16:53 ч.