Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калинка Петкова Янкова, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на КАЛИНКА ПЕТКОВА ЯНКОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата докторска програма „Културология“( Теория на религиите), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “ Школата от Киото – „чистото съзнание“ и „жизненият свят“ във философията за пустотата.Феноменологични прочити (Отражения и модуси на междукултурния диалог Изток-Запад ”.

Научно жури в състав:

Председател на научното жури:доц. д-р Дарин Войнов Тенев;

Рецензии:

Становища: