Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Иванова Чалъкова, Факултет по класически и нови филологии

Испаноезичен център, Северно крило, 3-ти етаж, Ректорат.

Защита на дисертационния труд на редовната докторантка Илияна Иванова Чалъкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” - по професионално направление 2.1. Филология на тема „Тялото и смъртта в творчеството на Мария Тереза Орта, Елия Кореа и Инеш Педроза“. Научен ръководител доц. д-р Цветанка Йорданова Василева-Хубенова.

Председател на научното жури: проф. д-р Яна Еленкова Андреева.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в Катедрата по Испанистика и потугалистика, каб. 125А, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на ФКНФ и Университета.