Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Александрова Янева, Геолого-географски факултет

Огледална зала, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Илияна Александрова Янева на тема: ,,Ролята на човешките ресурси и тяхната мотивация като водещ фактор за развитието на СУ “Св. Климент Охридски“” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Регионално развитие).

 

Научен ръководител: проф. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: доц. д-р Тони Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: