Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гергина Йорданова Теофилова, Философски факултет

Зала 21, Южно Крило, Ректорат

Публична защита за присъждане на ОНС "доктор" на Гергина Йорданова Теофилова по професионално направление 2.3. Философия – Етика (Социални изследвания на пола). Тема на дисертацията: „МНОЖЕСТВЕНАTA ДИСКРИМИНАЦИЯ НА МЮСЮЛМАНКАТА ПО ПОЛ И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАTA ПРЕД ЖЕНИТЕ БЕЖАНЦИ, ИЗПОВЯДВАЩИ ИСЛЯМА”

Председател на научното жури: доц. д-р Тодор Тодоров

Автореферат

Рецензии:

Становища: