Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емилина Методиева Ценова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Емилина Методиева Ценова на тема „Динамика на емпатията на социалната работа по случай“ по професионално направление 3.4. Социални дейности (Методи на социалната работа). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Цветанска.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: