Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Теофилова Цветкова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Елена Теофилова Цветкова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Логика) с дисертационен труд на тема: „Логически методи за изследване на семантиката на естествените езици“. Редовен докторант с научен ръководител проф. д-р Тодор Полименов. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури доц. д-р Анна Николова Бешкова.

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 08.05.2019 г., 11:20 ч.