Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Доротея Николаева Табакова, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 2– Ректорат на СУ, Северно крило.

Защита на дисертационния труд на Доротея Николаева Табакова на тема: „Преводачески модели и подходи към старогръцките метрически текстове в България от перстпективата на съотносимост на системи на стихосложение“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, докторска програма „Теория и практика на превода“ – Старогръцки език).

Председател на научното жури: доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класическа филология, СУ "Св. Климент Охридски", бул. „Цар Освободител“ № 15, Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.