Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитриос Петрос Кукуларис, Философски факултет

Ректорат, зала 63

На 11.10.2019 г. от 17 ч. в зала 63, Философски факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на Димитриос Петрос Кукуларис, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Защитата ще се проведе с превод на български език.

Тема на дисертацията: The Philosophy of Measure and the Mean in Plato and Aristotle (Философия на мярата и средината при Платон и Аристотел).

 

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Анета Георгиева Карагеоргиева

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димка Гичева-Гочева

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: