Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Дончев Кацарски, Философски факултет

Зала 408, етаж 4, блок 4 (кампус „Изток“), бул. „Цариградско шосе“ № 125.

Публична защита на дисертационен труд на Димитър Дончев Кацарски на тема „Playing for a living: онлайн покерът и покер професионализмът в България, 2001-2015“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Иванова Славова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 13.05.2019 г., 11.35 ч.