Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Александров Митев, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 305

Публична защита на Димитър Александров Митев, редовен докторант, за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Съвременна българска политика). Дисертация на тема "Основни тенденции и трансформации на влиянието на кадрите на тоталитарната ДС върху ръководствата на държавни и други институции в Република България (1990-2018 г.)."

Председател на научното жури: доц. д-р Стойчо Петров Стойчев

Автореферат

Рецензии

Становища

Публикувано на 20.05.2019 г. в 15:25 ч.