Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Красинова Каменова, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, зала 130

Публична защита на Десислава Красинова Каменова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Невербална комуникация в реториката) с дисертационен труд на тема: „Невербална комуникация в съдебни и алтернативни способи за решаване на спорове”. Редовен докторант, с научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев.

 

Председател на научното жури: проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: