Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Благоева Антова, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, зала „Яйцето“

Публична защита на Десислава Благоева Антова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Реторика във виртуалната среда) с дисертационен труд на тема: „Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда”. Редовен докторант, с научен ръководител проф. дфн Иванка Мавродиева.

Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова-Иванова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 10.04.2019 в 16.39 ч.