Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дарина Наполеонова Баева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Дарина Наполеонова Баева, редовен докторант на тема „Емпатията в мултилингвистична образователна среда за развитие на познавателна култура в детството“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика /Предучилищна педагогика/.

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: