Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Д-р Нонка Николова Юрукова, Медицински факултет

Аула на УБ „ Лозенец”

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина (03.01.47) "Кардиология" за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: