Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Д-р Калин Йорданов Лисички, Медицински факултет

Аула на УМБАЛ „Лозенец“, 4 ет.

 

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина( 03.01.50) „Педиатрия“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

Автореферат ;

Резюмета на научните трудове

 

Рецензии:

проф. д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн

доц. д-р Албена Любенова Телчарова, дм

 

Становища:

 

проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн

проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм

проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм