Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боряна Георгиева Камова, Факултет по класически и нови филологии

ЦИЕК, 20 зала

Защита на дисертационния труд на Боряна Георгиева Камова на тема: „Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в древна индия“ за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Индийска литература и култура).

 

Научен консултант: доц д-р Гергана Русева

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф.д-р Милена Димитрова Братоева

проф. д.н Иван Русев Маразов

 

Становища:

доц. д-р Гергана Руменова Русева

Доц. д-р Теодор Арсов Леков

Доц. д-р Виолина Стойчева Атанасова