Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Бисерка Петкова Зарбова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Бисерка Петкова Зарбова, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето) с дисертационен труд на тема: "Стрес и блгополучие във високорискова среда".

 

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева

 

Рецензии:

 

Становища: