Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Бас Оргил Бизяа, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 4, етаж 4, зала 500

Публична защита на Бас Оргил Бизяа, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация). Тема на дисертацията: „ Политика, конкурентоспособност и природни ресурси в икономиката на Монголия“ (на руски език).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Албена Георгиева Танева

Рецензенти:

Становища :