Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Аврора Валентинова Андреева, Философски факултет

зала 63, Ректорат

На 14.10.2019 г. от 13.00 ч. в зала 63, Философски факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на Аврора Валентинова Андреева, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език).

 

Тема на дисертацията: The Nonverbal Communication as a Philosophical Problem. The Language of Dance. (Невербалната комуникация като философски проблем. Езикът на танца).

 

Научен ръководител на докторанта: доц. д-р Здравко Василев Попов

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова

 

Рецензии:

 

 

Становища: