Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Атанас Бориславов Ждребев, Философски факултет

бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 4, зала 305

Публична защита на редовен докторант Атанас Бориславов Ждребев за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки - Политология (Съвременна българска политика). Тема на дисертацията "Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001 – 2018)".

Председател на научното жури: доц. д-р Борис Петров Попиванов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 09.04.2019 в 11:05 ч.