Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ася Тоник Алексиева, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, зала 130

Публична защита на Ася Тоник Алексиева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Невербална комуникация в реториката) с дисертационен труд на тема: „Реторически поглед върху невербалната комуникация като значим компонент на правата и обратна връзка между учител и ученици“. Редовен докторант, с научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев.

Председател на научното жури: доц. д-р Герасим Иванов Петрински

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 15.05.2019 г. в 11.15 ч.