Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анастасия Миронова Манлихерова, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Анастасия Миронова Манлихерова, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето) с дисертационен труд на тема: "Здравни убеждения и стратегии за справяне при онкоболни".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 14.01.2019, 11:10 ч.